Hotărâri ale Consiliului Local
An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afisari | 1-20 din total: 156
1
2
3
4
5
6
7
Inainte
AnNrFisierData
2018 39 Privind acordul de principiu pentru acceptarea ofertei de donație făcută de dl. Binghiac Petru 14/06/2018
2018 37 Privind modificarea art. 1 a Hotărȃrii Consiliului Local Blȃndești nr. 27 din 29.03.2018 23/05/2018
2018 38 Privind aprobarea Raportului de evaluare pentru achiziția unei suprafețe de teren în sat Blȃndești, comuna Blândești, 23/05/2018
2018 32 Privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale 27/04/2018
2018 33 Privind acordul de principiu pentru achiziția unui imobil(teren) în vederea executării construirii unui foraj de mare adâncime în sat Blȃndești, comuna Blândești și alte investiții de interes local pentru comuna Blândești 27/04/2018
2018 34 Privind aprobarea ȋnceperii demersurilor pentru întocmirea documentației pentru obiectivul: „Reabilitare și eficientizare partială sistem de iluminat stradal ȋn comuna Blȃndești” 27/04/2018
2018 35 Privind aprobarea racordării forajelor de mare adȃncime construite pe raza comunei Blȃndești la rețeaua electrică 27/04/2018
2018 36 Privind „Raportul anual privind starea economică, socială și de mediu a comunei Blândești pentru anul 2017” al primarului comunei Blândești ; 27/04/2018
2018 31 Privind construirea unei scene mobile 29/03/2018
2018 30 Privind actualizarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor aparținând UAT Blândești 29/03/2018
2018 29 Privind modificarea și completarea anexei la Hotărȃrea nr. 4 din 15.01.2018 a Consiliului Local Blȃndești pentru stabilirea salariilor de bază a funcționarilor publici și personalului contractual al Primăriei comunei Blândești 29/03/2018
2018 28 Pentru aprobarea documentației privind închirierea terenului în suprafața de 92,84 ha – pajiște comunală aparținând domeniului privat al comunei Blândești, a reprezentanților Consiliului Local Blândești în comisia de evaluare a cererilor și comisia de soluționare a contestațiilor 29/03/2018
2018 27 Privind utilizarea excedentului Bugetuluide Venituri și Cheltuieli al comunei Blândești pe anul 2018 29/03/2018
2018 18 Privind aprobarea Raportului de evaluare pentru achiziția unei suprafețe de teren în sat Cerchejeni, comuna Blândești, 19/02/2018
2018 15 Pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 71 din 26.10.2017 a Consiliului Local Blândesti privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție „Modernizare drumuri de interes local în comuna Blândești, județul Botoșani”; 19/02/2018
2018 17 Pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 74 din 26.10.2017 a Consiliului Local Blândești privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție „Modernizare drumuri comunale și sătești în comuna Blândești, județul Botoșani” 19/02/2018
2018 12 Privind acordul de principiu pentru achiziția unui imobil(teren) în vederea executării construirii unui foraj de mare adâncime în sat Cerchejeni, comuna Blândești ; 13/02/2018
2018 13 Privind aprobarea documentației tehnice in vederea construirii a 3(trei) foraje de mare adâncime în comuna Blândești, județul Botoșani 13/02/2018
2018 11 Privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Blândești pentru anul 2018 13/02/2018
2018 9 Privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 76 din 26.10.2017 a Consiliului Local Blândești privind aprobarea cofinanțării pentru investiția „Construire dispensar uman comuna Blândești, județul Botoșani” 07/02/2018
1
2
3
4
5
6
7
Inainte